Vítám vás na svých stránkách

Linda Mahelová

Obchodní podmínky

Vítám vás, 

děkuji za váš zájem o mé služby. Programy, články a e-booky, které tady na svém webu nabízím, pro vás tvořím s láskou a radostí. Miluji svou práci. Vnímám ji jako poslání vám, kteří o to máte zájem a těší mě, když máte užitek z informací, které ve svých článcích, e-knihách a programech sdílím. Mým přáním je, abyste se tady cítili dobře, a proto jsem pro vás sepsala tyto obchodní podmínky. 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě elektronického programu  (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://www.lindamahelova.cz vyplněním a odesláním objednávky.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Linda Mahelová

Mačkov 74, 388 01 Blatná, Česká republika, IČ 63262592

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

Objednávka

Kupní cena, daňový doklad

Ve shrnutí objednávky produktu najdete konečnou cenu elektronického programu. Prodávající není plátcem DPH, cena je tak konečná.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

Způsob a forma platby

Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ThePay.cz, s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ThePay.cz, s.r.o.

Možnosti plateb:

Bankovním převodem na korunový účet prodávající Lindy Mahelové

Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je na webové adrese ke konkrétnímu programu) budou ke stažení přímo v členské sekci, po uhrazení částky a uplynutí garanční lhůty. 

Odstoupení od smlouvy

 Za el. program prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 14 dnů. V této lhůtě máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, lhůta pro odstoupení počíná bežet následující den po doručení předmětu koupě.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

  1. Oznámení o odstoupení od smlouvy 
  2. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
  3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
  4. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  5. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 
  6. Adresa spotřebitele/spotřebitelů
  7. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 
  8. Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: linda@lindamahelova.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

Odpovědnost

Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Ochrana údajů

Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Možnost odhlášení

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://lindamahelova.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Závěrečná ustanovení

Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 14.9.2015. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.lindamahelova.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.lindamahelova.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Dodací a storno podmínky - Kurzy a semináře

Uskutečnění kurzu

Na webové stránce https://lindamahelova.cz/bylinkovy-kurz/ najdete informace, dle kterých bude kurz uskutečněn. V případě změny času nebo místa konání vás včas vyrozumím na e-mailovou adresu, kterou jste zadali do objednávkového formuláře na této stránce. Kurz se koná v případě, že bude naplněn minimálním počtem účasníků. V případě, že tomu tak nebude, vyrozumím vás na vaši e-mailovou adresu. Kurzy se konají většinou venku. V případě deštivého počasí termín přesuneme (pokud bude vydatně pršet). Také vás o tom vyrozumím na e-mailovou adresu nebo na tel. číslo, které jste uvedli do objednávkového formuláře. 

Náhradník

V případě, že se nemůžete kurzu zúčastnit a pošlete za sebe náhradníka, kontaktujte mě na e-mailové adrese: linda@lindamahelova.cz 

Zrušení kurzu ze strany pořádajího

Pokud budu nucena kurz zrušit, a vy máte již kurz uhrazený, vrátím vám celou částku zpět na účet, ze kterého jste kurz hradili. Případně se můžeme domluvit na nádhradním termínu kurzu a vaši částku za kurz převést. 

Zrušení kurzu ze strany zájemce

V případě, že máte kurz uhrazený, ale zrušíte svou účast 14 dní před jeho konáním, vrátím vám celou částku zpět na váš bankovní účet, ze kterého jste kurz uhradili. V případě, že svou účast zrušíte 13 až 7 dní, činí storno poplatek 60% z ceny kurzu; 6 až 3 dní činí storno poplatek 80% z ceny kurzu; 2 a méně dní činí storno poplatek 100% z ceny kurzu (pokud za sebe nepošlete náhradníka). 

Odpovědnost

Účastník je zodpovědný za své konání a svým chováním nenarušuje chod kurzu. Dále bere na vědomí svůj zdravotní stav a případné zdravotní potíže konzultuje se svým ošetřujícím lékařem. 

Děkuji vám, že jste se s obchodními podmínkami seznámili a věnovali jste jim čas. Přeji si, aby vám informace na mých stránkách, online programy a e-booky předávaly hodnotu a zlepšily váš život.